Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kde na jedné straně je společnost eTuls Intenational CZ, sro, IČO 03941132, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka: C 240122 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „dodavatel“) a na straně druhé je klient, který může být i spotřebitelům tak podnikatelům (dále jen „klient“).

V největší přípustné míře jak to připouštějí kogentní ustanovení obecně závazné právní předpisy, právní vztahy s klientem, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi dodavatelem a klientem se řídí příslušnými ustanoveními zákona ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. Klient podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Klient si je vědom, že mu objednáním služeb, které jsou v nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě VOP, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny mediací.

Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které klient používá.

Smlouva o dodání

Návrhem na uzavření smlouvy o dodání je doručení objednávky potenciálním klientům přes online rozhraní, email nebo poštou dodavateli. Smlouva o službách mezi dodavatelem a klientem vzniká až uhrazením ceny za služby (dále také jako „smlouva o dodávce“). Obsahem smlouvy o dodání mezi dodavatelem a klientem je cena, služba a rozsah služby uveden v popisu objednávky a tyto VOP.

Odstoupení od smlouvy a vrácení ceny.

Předmětem dodání na dodavatele jsou pouze služby. Plnění objednaných služeb začíná momentem uhrazení ceny za služby, s čímž klient souhlasí. Jelikož plnění služeb začne hned po jejich uhrazení, dodavatel neposkytuje žádné vrácení ceny, a od smlouvy, jejímž předmětem je dodání služeb, s jejichž dodáním se začalo klient nemůže odstoupit.

Reklamační podmínky.

Email, na který klienti mohou doručit reklamace je: info@etuls.com Reklamace budou vyřešeny v přiměřené době.

V největší možné míře přípustné podle předpisů, Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy o dodání, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny mediací.

Bezpečnost a ochrana informací

Všechny osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a marketingových akcí a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně klientům za účelem splnění objednávky a marketingových akcí, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, v platném a účinném znění. Klient dává dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění smluv a využití pro marketingové účely prodávajícího (hlavně pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu dodavatele . Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická ,. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich ochranu.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Původní cena znamená cenu zboží / služby, za kterou předmětný zboží / službu prodávající nabízela bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na její provozovaném e-shopu.

Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • platba předem bankovním převodem,
  • platba přes internetové rozhraní banky (platební kartou on-line),
  • platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu),
  • platba kreditní kartou partnerské společnosti poskytující splátkový prodej.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22.01. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.