Společníci LLC přiznávají příjem a ztráty LLC na svých vlastních daňových přiznáních (tax Returns).

Limited Liability Company (LLC) není samostatný daňový subjekt jako Ltd. nebo corporation. Daňové úřady (v USA se daňový úřad nazývá IRS) nazývají „pass-through subject,“ tj. daňový transparentní nebo průtokový subjekt a podléhá stejnému daňovému režimu jako veřejná obchodní společnost (Partnership) nebo živnost (Sole Proprietorship). Všechny zisky a ztráty LLC „projdou“ z LLC na jejích společníků (tzv. členů), kteří přiznají tyto příjmy nebo ztráty na svých osobních daňových přiznáních, tax Returns. LLC tedy sama o sobě neplatí federální daň z příjmu (federal income taxes). Jedinou kvazi daňovou povinností LLC je, že v některých státech USA, pokud v nich začne podnikat (tj. má kanceláře nebo zaměstnanců) musí platit fixní roční poplatky obvykle zvané franchise tax nebo franchise fee.

Mám zájem

Založení firmy v USA

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Daně z příjmu (Income Taxes)

Daňové úřady USA (již zmíněný IRS) bude zacházet s se společníky LLC buď jako se společníky veřejné obchodní společnosti (Partnership) a přerozdělí zisky a ztráty mezi společníky LLC nebo jako se živnostníkům (Sole Proprietorship), v závislosti na počtu společníků (členů) LLC .

Jednoosobové LLC (Single-owner LLCs)

Daňové úřady USA (IRS) zachází pro daňové účely s jednočlennými LLCs jako kdyby její jediný člen byl živnostník (sole proprietorship), který přímo sám dosahuje veškeré příjmy a výdaje. To znamená, že LLC sama o sobě neplatí daně a nemusí podat daňové přiznání daňovým úřadem (IRS).

Pokud máte trvalý pobyt v USA, máte zelenou kartu nebo jste občanem USA, tak jako jediný společník / vlastník vaší LLC musíte uvést všechny zisky (nebo ztráty) LLC na formuláři zvaném Schedule C a předložit jej s vaším daňovým přiznáním, které se podává na formuláři 1040 (tj. tax return). Dokonce i tehdy, když necháte na bankovním účtu společnosti zisk na konci roku – například na pokrytí budoucích výdajů nebo rozšíření podnikání – musíte platit daň z příjmu (income tax) z těchto příjmů.

Víceosobové LLC (Multi-owner LLC)

S víceosobovou LLC (Multi-owner LLC) Daňové úřady USA (IRS) zachází pro daňové účely jako s veřejnou obchodní společností (Partnership). Podobně jako jednoosobové LLCs, ani s více _ (co-owned) LLCs neplatí daně z příjmu. Místo toho každý společník LLC platí daně za svůj podíl na zisku na svém osobním daňovém přiznání (income tax Returns spolu s formulářem zvaným Schedule E). Podíl na ziscích a ztrátách každého společníka / člena LLC, tzv.. distributive share, by měl být stanoven v zakladatelské smlouvě LLC (tzv. operating agreement).

Mám zájem

Založení firmy v USA

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Rozdělení zisku mezi společníky / členy LLC.

Většina stanov (operating agreements) přijatých LLC společnostmi stanoví, že podíl společníka na ziscích a ztrátách (distributive share) se rovná jeho procentnímu podílu v podniku. Například, pokud Michal vlastní 60% z LLC a Júlia vlastní zbývajících 40%, tak Michal bude mít nárok na 60% zisků a ztrát LLC a Julie bude mít nárok na 40% zisků a ztrát LLC. Avšak od tohoto rozdělení se lze ve stanovách (operating agreement) odchýlit a rozdělit zisky a ztráty způsobem, který není stejný jako vlastnický podíl společníků ve společnosti LLC, je to tzv. „special allocation.“

Daně vyměřené z celého distributive share.

Bez ohledu na to, zda jsou zisky nebo ztráty (distributive share) společnosti rozděleny společníkem, americké daňové úřady IRS zacházejí s každým společníkem, který má občanství, zelenou kartu nebo trvalý pobyt v USA, jako kdyby mu tyto zisky nebo ztráty byly rozděleny, a to za každý rok. To znamená, že každý společník / člen LLC, který má občanství, zelenou kartu nebo trvalý pobyt v USA, musí platit daně ze zisku LLC distributive share, který na něj připadne, ať už LLC vyplatí svým společníkem všechen nebo část zisku nebo ne. Praktický dopad tohoto pravidla je, že iv případě, že i když společníci LLC musí nechat zisky v LLC aby například nakoupili příští rok zásoby nebo rozšířili podnikání, tak za současný rok musí každý společník LLC, který má občanství, zelenou kartu nebo trvalý pobyt v USA, zaplatit daň z příjmů income tax z podílu na zisku, který na něj připadne.

Podání formuláře o rozdělení zisků, Form 1065 na americkém daňovém úřadě, IRS.

I když s více (co-owned) LLC neplatí své daně z příjmu (income taxes), musí podat každý rok na americký daňový úřad, IRS, formulář zvaný Form 1065. Tento formulář, stejný, jaký podává partnership (veřejná obchodní společnost), je informační výkaz, který posuzuje IRS, aby se ujistilo, že společníci LLC hlásí ve svých daňových přiznání své příjmy správně. LLC je také povinna poskytnout každému členovi LLC Schedule K-1, který podrobně stanoví rozdělení podílu na zisku a ztrátách jednotlivého společníka LLC. Na druhé straně, každý člen LLC hlásí tuto informaci o zisku a ztrátě na vlastním daňovém přiznání, které se podává na formuláři, Form 1040, spolu s přílohou E.

Zvažte volbu zdanění společnosti (corporate taxation)

Pokud bude nutné pravidelně udržovat značnou část zisku ve vaší LLC (tzv. „retained earnings“), může být výhodou volbou zdanění společnosti (corporate taxation). Každá LLC si může zvolit, aby se s ní pro daňové účely zacházelo jako se povinnou společností, tj. jako s corpotation (limited company, tj. ekvivalentem akciové společnosti). Toto dosáhne podáním formuláře Form 8832, Entity Classification Election (volba klasifikace společnosti) a zaznamenáním políčka corporate tax treatment (zacházení jako s akciovou společností) na formuláři a následným zasláním tohoto formuláře na daňový úřad (IRS).

Sazby z daní z příjmů jsou za prvních 75.000 dolarů ze zdanitelného příjmu společnosti nižší než jednotlivé sazby daní z příjmů, které se vztahují na většinu majitelů LLC, což může ušetřit peníze vám a vaším spoluvlastníkem na celkových daních.

Mám zájem

Založení firmy v USA

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Odhad a platba daní z příjmů (income taxes)

LLC členové jsou považováni spíše za osoby samostatně výdělečně činné (self-employed business) jako za zaměstnance LLC, takže nejsou předmětem daně vybírané srážkou (tax withholding). Místo toho je každý člen LLC odpovědný za vyhrazení dostatku peněz na zaplacení daně z tohoto členského podílu na zisku. Členové musí odhadnout výši daně, kterou budou dlužit za rok a udělat čtvrtletní platby do IRS (a do příslušné státní daňové agentury, pokud je třeba uhradit státní daň z příjmu (state income tax) – v dubnu, červnu, září a lednu.

Daně, které platí živnostníci samostatně výdělečně činné osoby (self-employment taxes)

LLC členové nejsou zaměstnanci, takže žádné příspěvky na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění nejsou sražené z jejich mzdy. Místo toho je většina LLC majitelů povinna platit tyto daně – tzv.. „Self-employment taxes“, pokud jsou hrazeny vlastníkem firmy – přímo k IRS.

V současné době platí pravidlo, že každý majitel, který pracuje nebo pomáhá řídit podnik, musí zaplatit tuto daň na vlastní distributive share (pravomocný podíl na zisku). Nicméně, majitelé, kteří nejsou aktivní v LLC – to znamená, že ti, kteří jen investovali peníze, ale neposkytují služby ani nevykonávají správná rozhodnutí pro LLC – mohou být osvobozeni od placení daně samostatně výdělečně činných osob (self-employment tax) ze svého podílu zisku. Předpisy v této oblasti jsou trochu složitější, ale pokud se aktivně podílíte na řízení nebo pracujete ve vaší LLC, můžete očekávat, že budete platit self-employment tax ze všech zisků LLC přidělených vám.

Každý vlastník, který je subjektem self-employment tax hlásí dlužnou částku na seznamu SE, který musí být podán každoročně s daňovým přiznáním. Majitelé LLC (a sole proprietors a partneři) platí dvakrát tolik self-employment tax jako běžní zaměstnanci, protože příspěvky běžných zaměstnanců na self-employment tax odpovídají jejich zaměstnavatelem. (Nicméně, LLC majitelé mají také odečíst polovinu z celkové sumy ze svého zdanitelného příjmu, což ušetří pár dolarů za daňové poplatky.) Výška Self-employent tax pro majitele podniků za rok 2012 je 15,3% (13,3% do 29. února, 2012) za prvních 110.100 dolarů z příjmu a 2,9% za každou vyšší částku.

Náklady a odvody

Jak už jistě víte, nemusíte platit daně – income taxes nebo self-employment taxes – z většiny peněz, které vaše společnost utrácí. Můžete si odečíst („odepsat“) své legitimní obchodní náklady (legitimitě business expenses) ze svého příjmu, což může výrazně snížit zisky, které je nutno hlásit do IRS. Uznatelné náklady zahrnují počáteční náklady, automobil a cestovní náklady, náklady na vybavení a reklamní a propagační náklady.
Státní daně a poplatky Většina států zdaňuje zisky LLC stejným způsobem jako IRS: majitelé LLC platí daně státu na jejich osobních přiznáních, zatímco LLC sama o sobě neplatí státní daň.

Mám zájem

Založení firmy v USA

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Dodatečné poplatky v některých státech.

Avšak několik států účtuje LLC daň na základě výše příjmu LLC, kromě daně z příjmu (income tax), kterou nesou majitelé. Například Kalifornie vybírá daň z LLC, které vydělávají více než $ 250,000 na rok, daň se pohybuje přibližně od $ 900 do 11.000 dolarů. Roční poplatky v některých státech. Navíc, některé státy zavedly LLC roční poplatek, který není závislý na příjmu. Ten může být nazýván „franchise tax,“ „annual registration fee“ nebo „renewal fee.“ Ve většině státech je poplatek přibližně 100 dolarů, ale Kalifornie vymáhá od LLCs „minimum franchise tax“ ve výši až $ 800 za rok.

Před vytvořením LLC zjistěte, zda váš stát účtuje samostatnou LLC tax nebo poplatek. Pro více informací navštivte internetové stránky vašeho státního tajemníka, oddělení korporace nebo oddělení příjmů nebo daní.