Proces registrace patentu a užitného vzoru

Pokud si podáte patentovou přihlášku, krom ověření formálních náležitostí zjišťuje patentový úřad také zda je vynález, který jste do přihlášky uvedli jako nový, využitelný v průmyslu a zda je výsledkem vynálezcovy činnosti (tzv. Přezkum patentovatelnosti). Toto zjišťování se dělá na základě patentové rešerše tím, že se porovnávají mezi sebou jak předmět uvedený v přihlášce, tak předměty, které úřad nalezne v dokumentech a publikacích po celém světě. Na základě výsledků tohoto průzkumu úřad buď patent udělí nebo může pozastavit řízení či zamítnou přihlášku. Potvrzením pro patent je vydání patentové listiny, rozhodnutí o udělení patentu a výpis z registru patentů. Pokud jde o přihlášku užitkového vzoru, úřad ze své úřední moci nijak nezjišťuje, zda jde o vynález nový či vynálezcovu činnost technických řešení opsaných v přihlášce. Jsou pouze ověřeny správně vypsané formální náležitosti přihlášky, také zda technické řešení není vyloučeno z ochrany užitkových vzorů, zda je řešení možno využít průmyslově (tzv. Zápisní způsobilost užitkového vzoru) a na tento předmět je vypracována rešerš. Dle výsledku průzkumu zápisní způsobilosti je přihláška zveřejněna s rešerší, zamítnuta či pozastavena. Potvrzením zápisu je osvědčení o zápisu průmyslového vzoru a výpis z registru užitkových vzorů.
Délku řízení o patentové přihlášce ovlivňuje lhůta na podání žádosti o celkový průzkum, která je 36 měsíců od podání přihlášky. Dále ji ovlivňuje samotné celkové přezkoumání, které je z časového i procesního hlediska mnohem náročnější než průzkum zápisní způsobilosti užitkového vzoru, kdy se žádost o úplné přezkoumání nepodává a úplný průzkum není úřadem vykonáván.
Vynálezy i technická řešení, na které je podávána patentová přihláška a také přihláška užitkových vzorů, jsou zveřejňovány úřadem a zpřístupněny v celém svém znění na webových stránkách úřadu, v patentové knihovně úřadu a také jsou zveřejněny ve věstníku. Díky tomuto zveřejnění se všechny informace o patentu či vzoru stávají veřejně dostupné ještě dříve, než dojde k samotnému rozhodnutí o udělení patentu či k zápisu užitkového vzoru. Zveřejnění patentové přihlášky stanovuje zákon na 18 měsíců od vzniku práva přednosti. Pokud přihlašovatel o to požádá, je možná i dřívější lhůta zveřejnění. Po zveřejnění může každý podat své připomínky k patentovatelnosti daného předmětu. Co se týče lhůty pro zveřejnění užitkového vzoru, závisí pouze na tom, jak kvalitní podklady jsou dodány, aby splnili příslušné právní předpisy. Užitkový vzor je zveřejněn poté co je proveden průzkum zápisné způsobilosti, obvyklá lhůta je šest měsíců. Námitku k úřadu může podat kdokoliv ve lhůtě tři měsíce od podání přihlášky.
Maximální doba platnosti patentu je 20 let s možností prodloužení za předpokladu, že jsou hrazeny pravidelné poplatky. K zaplacení udržovacích poplatků za patent vás úřad nevyzývá. Užitkový vzor má platnost 4 roky, s tím, že lze tuto dobu 2x prodloužit o další 3 roky na základě žádosti a zaplacení příslušného poplatku. Maximální doba platnosti je deset let od podání přihlášky a úřad vám pošle informaci o blížícím se konci doby platnosti a možnosti prodloužení.
Poplatky na ochranu patentu jsou za čtyřleté období zhruba desetkrát vyšší než poplatky za ochranu užitkového vzoru. Poplatky na období deseti let jsou v případě patentu až třikrát vyšší než poplatky za ochranu užitkového vzoru. V případě, že nedojde k zaplacení poplatku za udržení patentu nebo nepožádání a neúhradu poplatku za prodloužení doby platnosti u užitkového vzoru v předepsané lhůtě, lze využít možnost kdy si požádáte a zaplatíte prodloužení ve lhůtě šesti měsíců od data splatnosti tohoto poplatku. V tom případě jsou platby navýšeny na dvojnásobek.
V souladu s příslušnými právními předpisy lze využít výhody jak patentu tak průmyslově užitkových vzorů tak, že přihlašovatel podá patentovou přihlášku i přihlášku k užitkovému vzoru zároveň. Při podání přihlášky užitkového vzoru získáte osvědčení za velmi krátkou dobu a díky tomu tak ochranu svého vynálezu do doby, než bude udělen patent. Poté, co vám je udělen patent, můžete se jako majitel patentu rozhodnout, zda prodloužíte také dobu pro užitkový vzor. Pokud patent udělen nebude, zůstane přihlašovatel užitkový vzor. Další možností je přechod z patentové přihlášky na přihlášku užitkového vzoru. To lze využít pokud vám byla patentová přihláška zastavena, zamítnuta nebo nebylo ve stanovené lhůtě požádáno o úplný průzkum. Přechod z přihlášky užitkového vzoru na patentovou přihlášku je možný například v situaci, kdy usoudíte, že ochrana užitkovým vzorem nebude stačit, chceme-li delší dobu ochrany.

FAQ

Patentem se označuje ochranný dokument, kterým stát dává jeho držiteli výhradní právo na využívání vynálezu po určité časové období. Majitelé patentu jím dávají najevo veřejnosti cennou technickou informaci, která je zapsána v patentové přihlášce. Tímto zveřejněním vzniká jeden z největších a nejaktuálnějších zdrojů technických informací, které jsou dostupné po celém světě.
Patenty jsou udělovány novým vynálezům, které zahrnují činnost vynálezce a je možné je průmyslově využít. Patentovat je možné nové výrobky, zařízení, technologii, ale i chemicky vyrobené látky, léky, biotechnické postupy a produkty získané jejich pomocí.

Patenty se nemohou udělovat objevům a vědeckým teoriím, počítačovým programům, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat. Dále nelze patentovat diagnostiku chorob, léčení lidí, zvířat, způsoby pro klonování osob, využití lidských embrií na průmyslové a obchodní účely.

Přihlášku si může podat výhradně autor vynálezu. Pokud vynález vytvořilo více spoluautorů, mají právo na řešení v rozsahu, v jakém se spolupodíleli na vytvoření výrobku. Pokud autor vytvořil vynález v rámci plnění úkolu, který vyplývá z jeho pracovněprávního vztahu, přechází právo na řešení na zaměstnavatele. Právo na řešení patří rovněž právním nástupcům uvedených osob.
V patentové přihlášce musí být obsažena žádost o udělení patentu na předepsaném tiskopisu, opis vynálezu, patentové nároky přesně vymezující daný předmět na který je vyžadována patentová ochrana, anotace, technické výkresy. Návod jak má být patentová přihláška upravena naleznete v Instrukcích Úřadu průmyslového vlastnictví. Tiskopisy je možné si vyzvednout na podatelně úřadu nebo na pobočce úřadu a také si ho lze vytisknout.
Patentovou přihlášku podáte osobně na podatelně úřadu, dále je možno ji zaslat poštou nebo elektronicky. Podáním patentové přihlášky vznikne žadateli právo přednosti. Poté, co je přihláška podána a zapsána do registru patentových přihlášek, provede úřad předběžný průzkum, jehož účelem je vyloučit z dalšího řízení ty přihlášky a předměty, které jsou již na první pohled nepatentovatelné, nejednotné či obsahují chyby formálního rázu bránící ve zveřejnění. Všechny zjištěné nedostatky úřad ohlásí přihlašujícímu. Pokud veškeré dodané podklady vyhovují, je patentová přihláška v termínu 18 měsíců od vzniku práva přednosti, zveřejněna ve Věstníku úřadu. Po jejím zveřejnění může kdokoliv podat připomínky k patentovatelnosti daného předmětu a patentové přihlášce. K těmto připomínkám úřad přihlíží při provádění průzkumu.

Úplný průzkum této patentové přihlášky je pak vykonán úřadem na základě žádosti přihlašujícího nebo jiné osoby. Tato žádost se podává nejdříve 36 měsíců od data podání přihlášky spolu se zaplaceným příslušným poplatkem. Teprve na základě vykonání úplného průzkumu, kdy je zjištěno, zda vynález splňuje všechny zákonem stanovené požadavky, je vynálezu udělen patent. Splní-li vynález požadavky novosti, vynálezcovy činnosti i kritérium průmyslového využití, může být patentová ochrana udělena. Pokud není některý z požadavků splněn, je patent zamítnut. Pokud obsahuje přihláška formální chyby, je vrácena úřadem k opravě chyb. Pokud přihlašovatel nedostatky neodstraní ve stanovené lhůtě, pak je řízení o patentové přihlášce zastaveno. Podáním žádosti je možné si lhůtu prodloužit.

Platnost patentu je dvacet let od podání přihlášky. Za veškeré úkony provedené v řízení o patentové přihlášce je třeba uhradit příslušné poplatky a za udržování patentu se hradí každý rok příslušný udržovací poplatek.

Jako majitel patentu budete mít výlučné právo na vynález a bez vašeho souhlasu jej nesmí nikdo jiný používat. Majitel může poskytnout souhlas na využívání patentu jinými osobami. Ten se uděluje licenční smlouvou. Patent jako majitel můžete předat či převést na jinou osobu – fyzickou i právnickou. Převod i licenční smlouva nabývají účinnosti vůči třetím stranám ve chvíli, kdy jsou zapsány do patentového registru.

Patentová přihláška má obsahovat:

 1. žádost o udělení patentu (ve dvou vyhotoveních),
 2. popis vynálezu (ve třech vyhotoveních),
 3. nejméně jeden patentový nárok (ve třech vyhotoveních),
 4. anotaci (ve třech vyhotoveních),
 5. případně výkresy (ve třech vyhotoveních),
 6. identifikační údaje přihlašovatele, resp. spolupřihlašovatele,
 7. identifikační údaje původce, resp. spolupůvodce vynálezu a
 8. pokud není přihlašovatelem původce, doklad o nabytí práva na řešení.
Žádost o udělení patentu se předkladá ve  dvou vyhotoveních, zpravidla na tiskopise vydaném úřadem, který je k dispozici na internetové stránce a na podatelně úřadu.
Popis vynálezu musí obsahovat:

 1. název vynálezu, tak jako je uvedený v žádosti o udělení patentu. Název musí byt stručný a přesný, neměl by obsahovat více než 8 až 10 slov;
 2. oblast techniky, které se vynález týká;
 3. charakteristika dosavadního stavu techniky, pokud možno s uvedením materiálů, ze kterých tento stav vyplývá. Jména, případně názvy konkrétních výrobců, firemní označení a hanlivé údaje o známých výrobcích nebo postupech se v popisu neuvádějí;
 4. vysvětlení podstaty vynálezu definované v patentových nárocích. Tato část popisu vynálezu má obsahovat i popis pojmů používaných na vysvětlení podstaty vynálezu. Toto vysvětlení musí byt dostatečné k pochopení technického problému a jeho řešení. Současně by mělo byt poukázané na výhody (příp. i na nevýhody) vynálezu vzhledem na dosavadní stav techniky. Na vysvětlení podstaty vynálezu se mají používat stejné termíny jako v patentových nárocích;
 5. stručný popis obrázků znázorněných na výkresech (pokud jsou součástí přihlášky); popis řezů, pohledů a schémat;
 6. popis nejméně jednoho příkladu uskutečnění vynálezu. Počet a druh příkladů má být volený tak, aby pomáhali vysvětlit a prokázat uskutečnitelnost vynálezu. Má jich být tolik, aby dostatečně pokrývali rozsah ochrany, která vyplývá z patentových nároků. V případě genetických přihlášek má být součástí popisu seznam sekvencí. Pokud patentová přihláška obsahuje výkresy, tak se v této části popisu uvedou při jednotlivých znacích vynálezu vztahové značky, kterými jsou tyto znaky označené na výkresu. Jako vztahové značky se zpravidla používají arabské číslice, které se v příkladech uskutočnění vynálezu podtrhnou; když je jich více, doporučuje se připojit jejiich seznam na samostatném listě;
 7. způsob průmyslové využitelnosti vynálezu, pokud už přímo nevyplývá z předcházejících částí popisu vynálezu.

Jednotlivé části popisu vynálezu, které se uvádějí za názvem vynálezu, se označují nadpisy: Oblast technikyDosavadní stav technikyPodstata vynálezuPřehled obrázků na výkresechPříklady uskutečnění vynálezuPrůmyslová využitelnost. Nadpisy se uvádějí od levého okraje nad vlastním textem s jednořádkovou mezerou.

Zvláštnosti popisu některých vynálezů

Vynálezy týkající se:

 1. mechanických směsí mají být v popisu vymezené kvalitativním a kvantitativním obsahem jednotlivých složek;
 2. látek získaných fyzikálně-chemickým způsobem mají být v popisu vymezené kvalitativním složením a kvantitativním obsahem složek, případně fyzikální strukturou;
 3. látek chemicky vyrobených, t. j. sloučenín včetně vysokomolekulárních, případně biologicky aktivních látek, mají být v popisu vymezené názvem sloučeniny podle platné chemické nomenklatury, strukturním vzorcem sloučeniny, případně všeobecným vzorcem;
 4. léčiv mají v popisu kromě fyzikálně-chemických vlastností obsahovat i výsledky farmakologických, případně klinických zkoušek;
 5. biologicky aktivních látek mají v popisu kromě fyzikálně-chemických vlastností obsahovat také výsledky zkoušek biologické účinnosti;
 6. látek získaných přeměnou atomového jádra uměle vyvolanými jádrovými reakcemi mají být v popisu vymezené vlastnostmi, které jsou nezbytné na jejich jednoznačnou identifikaci.
Část patentové přihlášky obsahující patentové nároky musí začínat na samostatném listě s označením PATENTOVÉ NÁROKY.

Předmět, na který se požaduje ochrana, se definuje nejméně v jednom patentovém nároku technickými znaky vynálezu. Technickými znaky vynálezu se rozumějí např. konstrukční prvky zařízení a jejich vzájemné připojení ve statickém stavu, kvalitativní a kvantitativní složení směsi, strukturový vzorec chemické sloučeniny, apod. Pokud to charakter vynálezu nevylučuje, patentové nároky mají obsahovat:

     úvodní část zahrnující název vynálezu a technické znaky, které jsou nutné na určení předmětu vynálezu, a které jsou ve vzájemné kombinaci součástí dosavadního stavu techniky,

a

     význaková část uvedená slovy „…vyznačující se tím, že…“, a obsahující výlučně technické znaky, na které se ve spojení se znaky, které jsou uvedené v úvodní části, požaduje ochrana.

Při splnění podmínky jednotnosti vynálezu může být v patentové přihlášce uvedených více nezávislých patentových nároků. Ke každému nezávislému patentovému nároku mohou být uvedené patentové nároky týkající se zvláštních (výhodných) uskutečnění vynálezu (závislé patentové nároky). Každý patentový nárok, který obsahuje všechny znaky jiného patentového nároku (závislý patentový nárok), má ve svojí úvodní části obsahovat odkaz na tento jiný patentový nárok a ve význakové části další technické znaky, na které se požaduje ochrana.

Počet patentových nároků má být přiměřený povaze vynálezu, na který se požaduje ochrana. Když je více patentových nároků, číslují se průběžně arabskými číslicemi.

Patentové nároky nemají obsahovat odkazy na popis nebo výkresy. Zejména nejsou povolené odkazy např. „jak bylo psané v popisu“ nebo „jako je znázorněné na obrázku“.

Pokud jsou k patentové přihlášce připojené výkresy, mají být jednotlivé znaky uvedené v patentových nárocích označené vztahovými značkami. Vztahové značky v patentových nárocích se uvádějí v závorkách.

Každý patentový nárok má být vyjádřený jednou větou.

Anotace se uvádí na samostatném listě a má být tak stručná, jak to dovoluje podstata vynálezu, neměla by  obsahovat více než 150 slov. Anotace nemá obsahovat údaje o výhodách nebo hodnotě vynálezu. Každý znak vynálezu uvedený v anotaci a zobrazený na obrázku má být doplněný vztahovou značkou umístěnou v závorkách.

Přihlašovatelem označený obrázek, který nejlépe charakterizuje vynález a který má být zveřejněný spolu s anotací, má být předložený na samostatném listě.

Na listech výkresů nemá využitá plocha překročit rozměr 26,2 x 17 cm. Listy nemají mít žádný rám okolo využitelné nebo využité plochy. Nejmenší okraje jsou:

 1. horní okraj listu 2,5 cm,
 2. levý boční okraj 2,5 cm,
 3. pravý boční okraj 1,5 cm,
 4. spodní okraj 1,0 cm.

Výkresy mají být vyhotovené trvanlivými černými, rovnoměrně silnými čárami bez použití jiných barev a stínování. Řezy se vyznačují šrafováním, které nemá nepříznivě ovlivňovat rozeznatelnost vztahových značek a vynášecích čár. Měřítko výkresů a jasnost jejich grafického vyhotovení má zajistit, že na reprodukci i při zmenšení na dvě třetiny budou ještě bez problémů rozeznatelné všechny podrobnosti. Pokud je výjimečně měřítko na výkrese uvedené, má být znázorněno graficky. Všechny číslice, písmena a vztahové značky na výkresech mají být jednoduché a jednoznačné. Závorky, kruhy nebo uvozovky se při číslech a písmenech nemají používat. Číslice a písmena mají být nejméně 0,32 cm vysoké.

Jeden list výkresu může obsahovat vícero obrázků. Jednotlivé obrázky jsou zpravidla uvedené na výšku. Obrázky se číslují arabskými číslicemi průběžně a nezávisle na listech výkresů. Vztahové značky se na výkrese používají jen tehdy, když jsou uvedené v popisu; to stejné platí opačně.

Na výkresech nemají být žádné vysvětlivky, výjimkou jsou krátké důležité údaje jako „voda“, „pára“, „otevřené“, „zavřené“, „rez A-A“, jako i krátké hesla v elektrických obvodech a blokových schématech nebo postupových diagramech, pokud jsou potřebné k pochopení. Tyto údaje mají být upravené tak, aby je bylo možné při cizojazyčném překladu přelepit bez toho, aby se tím zakryly čáry výkresu.

Prozatímní patent

Prozatímní patent (provisional patent) je oblíbený v USA a je registrován na USPTO.  Hlavní výhodou je možnost používat „pantent pending“. Jde o chytré a levné řešení. Délka platnosti je len rok, ale pokud je patent hodnotný, tak se vždy najdou finance na jeho konverzi na plný patent, např. od investorů nebo původních majitelů.

Formulář a poplatky

 • vypracováni přihlášky a asistence s podánim do 3 uplatněných patentových nároků
  pomoc při výběru mezi kategoriemi patentu: (a) látka / přípravek / výrobek, (b) způsob výroby / přípravy, (c) použití látky / přípravku - nebo jejich kombinace
  pomoc při úvahách, zda registrovat vedle patentu i dizajn
  pomoc při úvahách, kolik nároků registrovat
  pomoc při výběru zemí, kde registrovat patent nebo při přípravě mezinárodního patentu
  příprava patentových nároků, popisu patentu, nákresů k patentu, a registračních formulářů
  pomoc při vyřešení konfliktů s jinými právy - autorským právem a ochrannými známkami
  poskytování přístupu k licencovaným a kvalifikovaným odborníkům
  dohled nad žádostí během celého trvání ověřovacího procesu na příslušném úřadě (nezahrnuje odpovědě na případné námitky od majitelů podobných nebo totožných patentů a skrutátorů)
  nezahrnuje: překlady podle rozsahu, např. Japonsko, Čína, EU, a dále poplatky podaní přihlášky při mezinárodním nebo EU patentu (národní fáze)
 • do 10 uplatněných patentových nároků
 • SLEVY

 • Uveďte počet od 1 do 5, při větších počtech nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 Kč
 • 0,00 Kč
Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem
Patent
Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem
MÁM ZÁJEM

Máte zájem o registraci patentu?

Neváhejte nás kontaktovat s Vaší žádostí vyplnením formulářu.
MÁM ZÁJEM

Patentová ochrana a její rozsah

9 srpna, 2016|0 komentářů

V aplikaci do praxe patentová ochrana vynálezu představuje výlučné právo majitele patentu vynález využívat, zřídit na patent zástavní právo, resp. patent převést na jiného člověka. Výrobní postup chráněn patentem využívat nebo nabízet k využití [...]

Reforma amerického patentového práva

10 dubna, 2012|0 komentářů

Reforma amerického patentového práva Americký prezident Barack Obama podepsal 16. září 2011 zákon o reformě patentového práva (the “America Invents Act“), který představuje nejvýznamnější změnu amerického patentového práva od roku 1952. První [...]