Patent Cooperation Treaty – Mezinárodní patentová přihláška PCT

Jedinou přihláškou podanou v Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) lze získat ochranu ve 148 státech, pokud se týká mezinárodní přihlášky patentu podané podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). Mezinárodní přihláška se podává v ÚPV v angličtině, němčině nebo francouzštině, a ve stejném jazyku musí být i formulář žádosti o mezinárodní přihlášku, který lze obdržet bezplatně v ÚPV či v elektronické formě na stránkách ÚPV či WIPO.

Přihlášku je možno podat i v češtině, nicméně je nutno do jednoho měsíce od podání mezinárodní přihlášky předložit překlad do angličtiny, francouzštiny či němčiny. Žádost musí být vždy v jednom z těchto jazyků.

Pokud je přihlašovatel fyzická osoba a má občanství i sídlo v České republice, může uplatnit slevu 90 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku. Pokud je přihlašovatelů několik, musí tyto podmínky splňovat každý z nich.

Poplatek

Rešeršní poplatek a mezinárodní přihlašovací poplatek se platí na účet Úřadu průmyslového vlastnictví zřízený zvláště k tomuto účelu v uvedených částkách v měně euro. Žádost o mezinárodní přihlášku a anotaci lze podat také elektronicky; ÚPV od 1.7.2015 umožňuje  elektronické podání pomocí systému e-PCT. Na stránkách WIPO je možno získat informace týkající se softwaru včetně informací, jak jej získat a jaké jsou požadavky na hardware.

Mezinárodní fáze

Mezinárodní fáze řízení o mezinárodní přihlášce sestává z provedení mezinárodní rešerše a zveřejnění mezinárodní přihlášky do 18 měsíců od priority. Přihlašovatel se může na základě mezinárodní rešerše a vydání posudku o patentovatelnosti rozhodnout, zda a ve kterém státě bude žádat o udělení národního patentu. S platností od 1. 4. 2002 na 30 měsíců od vzniku práva přednosti byla lhůta pro vstup do národní fáze stanovena s tím, že každý úřad může stanovit lhůtu delší. Úřady, kde prodloužení lhůty na 30 měsíců není v souladu s národním právem, mohou ponechat lhůtu pro vstup do národní fáze dříve stanovenou. Každý úřad musí tuto skutečnost oznámit Mezinárodnímu úřadu WIPO, který tuto informaci zveřejní. Přihlašovatel si včas musí ověřit, např. na internetových stránkách WIPO v PCT Applicant’s Guide, lhůtu pro vstup do národní fáze stanovenou úřadem, u kterého hodlá požádat o udělení národního, resp. regionálního patentu.

Předběžný průzkum

Přihlašovatel také může požádat o mezinárodní předběžný průzkum, a to ve lhůtě do 22 měsíců od data vzniku práva přednosti, resp. do tří měsíců od předání rešeršní zprávy a písemného posudku, podle toho, která lhůta uplyne později. Poplatek za mezinárodní předběžný průzkum činí 1930 EUR, jednací poplatek je stanoven na odpovídající hodnotu 183 EUR. Takto si přihlašovatel může také prodloužit lhůtu pro vstup do národní, resp. regionální fáze, na 30 měsíců od data vzniku práva přednosti u těch úřadů, u kterých není podle národního práva možné prodloužení lhůty vstup do národní fáze z 20 na 30 měsíců bez požádání o mezinárodní předběžný průzkum.

Návrh na mezinárodní předběžný průzkum a příslušná platba se adresují přímo EPÚ v Mnichově, který provádí průzkum pro mezinárodní přihlášky podané v ČR. I v tomto případě je nutné provést platbu na účet EPÚ.

Národní fáze

Při vstupu do národní fáze, resp. regionální fáze řízení o mezinárodní přihlášce patentu, kde teprve dochází k udělovacímu řízení, je pak nutno zaplatit s tímto spojené další poplatky v souladu s národním nebo regionálním zákonodárstvím. Ve většině států musí být přihlašovatel vynálezu při řízení zastoupen zástupcem, který je oprávněný jej zastupovat před příslušným úřadem.

Povinnosti při přihlášení mezinárodního patentu

Jediná povinnost pro přihlašování vynálezů k ochraně do zahraničí, kterou ustanovuje Právo České republiky: pokud patentová přihláška obsahuje utajované skutečnosti, je přihlašovatel povinen podat Úřadu ČR a současně předložit souhlas Národního bezpečnostního úřadu k podání takové přihlášky. Rozhodnutí přihlašovatele, kam a jakým způsobem svůj vynález přihlásí, je zcela svobodné. Přihlašování do zahraničí se řídí vždy příslušným právem dané země či regionu, kam žádost o udělení ochrany směřuje.

Formulář a poplatky

 • vypracováni přihlášky a asistence s podánim do 3 uplatněných patentových nároků
  pomoc při výběru mezi kategoriemi patentu: (a) látka / přípravek / výrobek, (b) způsob výroby / přípravy, (c) použití látky / přípravku - nebo jejich kombinace
  pomoc při úvahách, zda registrovat vedle patentu i dizajn
  pomoc při úvahách, kolik nároků registrovat
  pomoc při výběru zemí, kde registrovat patent nebo při přípravě mezinárodního patentu
  příprava patentových nároků, popisu patentu, nákresů k patentu, a registračních formulářů
  pomoc při vyřešení konfliktů s jinými právy - autorským právem a ochrannými známkami
  poskytování přístupu k licencovaným a kvalifikovaným odborníkům
  dohled nad žádostí během celého trvání ověřovacího procesu na příslušném úřadě (nezahrnuje odpovědě na případné námitky od majitelů podobných nebo totožných patentů a skrutátorů)
  nezahrnuje: překlady podle rozsahu, např. Japonsko, Čína, EU, a dále poplatky podaní přihlášky při mezinárodním nebo EU patentu (národní fáze)
 • do 10 uplatněných patentových nároků
 • SLEVY

 • Uveďte počet od 1 do 5, při větších počtech nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 Kč
 • 0,00 Kč
Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem