Evropská patentová přihláška

O Evropský patent je možno podat žádost, pokud si přihlašovatel přeje získat patent pro státy, které jsou členským státem Evropské patentové organizace (EPO). K datu aktualizace jsou smluvními státy EPO: Albánie, Belgie, Bulharsko, Bývalá republika Jugoslávie-Makedonie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie (38 států). Černá hora, Bosna a Hercegovina jsou v současné době nečlenskými státy, na jejichž území mohou nastat účinky evropského patentu na základě tzv. „systému rozšíření“.

Žádost o Evropský patent  může podat každá fyzická nebo právnická osoba, a to bez ohledu na občanství, bydliště či sídlo. Přihlašovatel vynálezu, který nemá bydliště nebo sídlo v některém ze smluvních států, musí být zastoupeni při všech řízeních před Evropským patentovým úřadem (EPÚ) zástupcem, který je zapsán do seznamu vedeného za tímto účelem EPÚ, s výjimkou podání evropské patentové přihlášky. Seznam zástupců oprávněných zastupovat přihlašovatele před EPÚ, lze získat v EPÚ (European Patent Office, D-80298 München, Germany).

Evropskou patentovou přihlášku lze podat:

 • u Evropského patentového úřadu v Mnichově, v jeho pobočce v Haagu, nebo v jeho kanceláři v Berlíně,
 • pokud to právo smluvního státu připouští nebo předepisuje – u ústředního Úřadu průmyslového vlastnictví nebo jiného příslušného orgánu tohoto smluvního státu.

Od 1. července 2002 je možno podávat evropské patentové přihlášky v Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (Úřad).

Tiskopis a náležitosti Evropské patentové přihlášky

Formuláře žádosti o udělení Evropského patentu jsou k dispozici bezplatně v podatelně Úřadu, dále na internetových stránkách Úřadu a internetových stránkách EPÚ. Žádost musí být vždy vyplněna v některém z úředních jazyků EPÚ (v angličtině, francouzštině nebo němčině).

Evropská patentová přihláška se podává v jednom z úředních jazyků EPÚ (v angličtině, francouzštině nebo němčině) nebo, je-li podána v některém jiném jazyce, přeložena do jednoho z úředních jazyků v souladu s prováděcím předpisem, který stanoví pro podání překladu lhůtu 2 měsíců od podání evropské patentové přihlášky.
Avšak přihlašovatelé, kteří mají bydliště nebo sídlo na území smluvního státu, jehož úředním jazykem je jiný jazyk než některý z úředních jazyků EPO, a příslušníci tohoto státu, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí, mají určité finanční výhody.

A to:

1) Při podání evropské patentové přihlášky v úředním jazyce tohoto státu, je snížen přihlašovací poplatek o 30 %. Nárok na snížení přihlašovacího poplatku nastává i tehdy, pokud je zároveň podána přihláška v češtině a úředním jazyce EPO.

2) Také u poplatku za průzkum je možno požadovat 30% slevu, pokud se uvede v českém jazyce „Žádá se o průzkum přihlášky podle článku 94“. 30% sleva platí pro malé a střední podniky, fyzické osoby, neziskové organizace a veřejné výzkumné organizace a  univerzity.

Poplatky spojeny s podáním evropské patentové přihlášky:

 • přihlašovací poplatek,
 • poplatek za rešerši,
 • případně poplatek za 16. a každý další nárok, splatné do jednoho měsíce od podání přihlášky .

Všechny poplatky spojené s podáváním evropských přihlášek vynálezu jsou splatné přímo EPÚ v evropské měně (EUR). Den platby je považován den, kdy je částka skutečně připsán na bankovní konto EPÚ. Doporučuje se, aby při uvádění údajů týkajících se plateb přihlašovatelé patentu vždy používali formulář EPA/EPO/OEB 1010, kde jsou jednotlivé částky platby specifikovány.

Formulář a poplatky

 • vypracováni přihlášky a asistence s podánim do 3 uplatněných patentových nároků
  pomoc při výběru mezi kategoriemi patentu: (a) látka / přípravek / výrobek, (b) způsob výroby / přípravy, (c) použití látky / přípravku - nebo jejich kombinace
  pomoc při úvahách, zda registrovat vedle patentu i dizajn
  pomoc při úvahách, kolik nároků registrovat
  pomoc při výběru zemí, kde registrovat patent nebo při přípravě mezinárodního patentu
  příprava patentových nároků, popisu patentu, nákresů k patentu, a registračních formulářů
  pomoc při vyřešení konfliktů s jinými právy - autorským právem a ochrannými známkami
  poskytování přístupu k licencovaným a kvalifikovaným odborníkům
  dohled nad žádostí během celého trvání ověřovacího procesu na příslušném úřadě (nezahrnuje odpovědě na případné námitky od majitelů podobných nebo totožných patentů a skrutátorů)
  nezahrnuje: překlady podle rozsahu, např. Japonsko, Čína, EU, a dále poplatky podaní přihlášky při mezinárodním nebo EU patentu (národní fáze)
 • do 10 uplatněných patentových nároků
 • SLEVY

 • Uveďte počet od 1 do 5, při větších počtech nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 Kč
 • 0,00 Kč
Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem