L1 Visa

Typ víz kategorie L1 slouží zejména klíčovým zaměstnancům mezinárodních firem, vysílaným do USA za účelem práce pro jejich aktuálního zaměstnavatele, resp. těch, kteří do USA přijíždějí rozjet novou filiálku, odštěpné pracoviště apod. Není podmínkou, aby taková společnost měla v USA sídlo.

Napište nám

Podmínky pro získání víz typu L1 

K pořízení víz kategorie L1 musí žadatel ve firmě figurovat jako zaměstnanec po dobu ne kratší než 1 rok bez přerušení za předchozí období 3 let na manažerské, resp. vedoucí pozici, příp. na pozici specialisty. Pracovník přitom musí mít v plánu setrvat v pracovním poměru vázaném na danou pozici. V odůvodněných případech musí uchazeč o udělení víza L1 také prokázat splnění určitých povahových a zdravotních podmínek.

Principy víz typu L1

Kategorie L1 opravňuje držitele dočasně pracovat a žít v USA. Doba platnosti víza je standardně 3 roky v případě, že vysílající firma již ve Spojených státech existuje. Pokud se jedná o novou společnost, vízum je obvykle platné po dobu jednoho roku. Během doby trvání víza L1 si také může uchazeč podat žádost o vydání tzv. zelené karty, která ho v případě, že jeho žádosti bude vyhověno a Zelená karta mu bude přidělena, opravňuje zůstat v USA trvale. Kategorie L2 (odvozené vízum) slouží pro svobodné děti pod 21 let a zákonných partnerů vyslaného pracovníka, účelem je připojení se ke svému rodiči / partnerovi v USA. Tyto osoby získávají také oprávnění studovat (v tomto případě se nepožadují studentská víza), přičemž se po schválení pracovního povolení mohou zaměstnat.

Manažerské víza 

 Obecné podmínky pro pracovní víza kategorie L 

V roce 1970 vytvořil Kongres tento typ víz, aby umožnil nadnárodním firmám, organizacím a společnostem působícím v internacionálním měřítku vysílat vlastních pracovníků nebo personál věnovat se práci na přiděleném (krátkodobém) projektu ve Spojených státech. Rozdělení víz typu L1 je do 2 kategorií – L1A a označené L1b. Typ L1A slouží pro klíčových, řídících a vedoucích pracovníků, typ označené L1b je určen zaměstnancům s význačnými znalostmi a zkušenostmi z oblasti fungování firmy.

 1. Uchazeč o přidělení víz typu L musí disponovat min. jednoletou nepřetržitou praxí (v úvahu se bere období posledních 3 let), tato také musí být prováděna pro vysílající společnost.
 2. Uchazeč prokazatelně pracuje jako ředitel / klíčový pracovník, respektive jako specializovaný zaměstnanec se specifickými odbornými znalostmi.
 3. Po uplynutí jejich platnosti je držitel víz povinen opustit USA, respektive zařídit si její prolongaci.
 4. V zámoří sídlící společnost musí být připojena k americké firmě sponzorujíci uchazeče o vízum kategorie L, resp. musí mít přímé spojení na takovou firmu.
 5. L kategorie víz představuje pro zahraniční společnosti vynikající způsob najímání zkušených spolupracovníků pro výkon práce ve Spojených státech, kterým zároveň nabízí možnost přechodu z jiných odvětví v celosvětovém měřítku.

Rozdíly ve vízech typu L1 a E1 

Investorské vízum typu E-2 umožňují žadateli vstoupit a pracovat v USA na základě jím řízených investic. O obnovení je třeba požádat každé 2 roky, přičemž investice žadatele musí být „podstatná“, jinak však žádný limit pro obnovování víz v neexistuje.

Vízum typu L-1 umožňuje žadateli vstoupit do USA států s účelem, aby v L-1 statusu pracoval. U typu L-1 je důležité, že se jedná o vízum nepřistěhovalecké, platné pouze na ohraničené časové období. Toto období může znamenat nepřetržitý úsek od tří měsíců do jednoho roku a je možné jej prodloužit, nejvýše však na dobu sedmi let a to v závislosti na zemi, ze které do USA žadatel vstupuje.

Hlavní rozdíly ve vízech typu L1 a E2 (investorské víza)

Známe 2 druhy víz L1:

 1. L1 – pravidelné víza jsou k dispozici pro jednotlivce,
 2. L1 – blanketní víza jsou k dispozici pro zaměstnavatele splňujících definovaná kritéria.

E2 Investorské víza se nedělí.

Podmínky pro získání E-2 investorské víz 

Žádosti o víza typu E-2 musí splňovat následující požadavky:

 1. Žadatel pro kategorii E-2 Investor musí pocházet ze země, která má s USA uzavřenou kvalifikovanou smlouvu.
 2. Žadatel musí prokázat, že je buď účastníkem procesu / činnosti představuje značnou investici, příp. že sám „podstatnou“ investici provedl.
 3. Od vlastní obchodní skupiny závisí výše investice žadatele – je nutné disponovat alespoň 50% -ním resp. kontrolním podílem v podniku žadatele podnikající společnosti.

Podmínky pro získání L-1 víz

 1. Žadatel musí v zahraničí minimálně 1 rok pracovat pro stejnou společnost.
 2. žadatele společnost musí být v USA aktivně fungujícím podnikům po celou dobu jeho setrvání v USA.
 3. Při pracovní pozice žadatele, na níž byl zaměstnán v zahraničí, se musí jednat o pozici vyžadující „odborné znalosti“, resp. jako manažer nebo ředitel.