Dle článku 42 nařízení mohou majitelé starších práv, které jsou vyjmenované v čl. 8 nařízení  (typicky např. majitelé starších totožných či podobných ochranných známek, hrozí-li nebezpečí záměny v povědomí veřejnosti) do tří měsíců od zveřejnění přihlášky podat u OHIMu námitky proti zápisu ochranné známky Společenství. Ustanovení přiznává právo podat námitky i majitelům starších národních práv, která jsou platná v nových členských státech, s jistou retroaktivitou vůči přihláškám, které se podaly šest měsíců předtím, než došlo ke vstupu země do EU.

Není možné, aby došlo k zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství na základě „nových“ absolutních důvodů. Ochranná známka Společenství může být prohlášena za neplatnou, pokud byla zapsána, i přesto, že existovaly důvody k jejímu zamítnutí. Pokud jde o tzv. „nové“ důvody, které vznikly např. proto, že čeština se stala novým úředním jazykem EU a ochranná známka Společenství nemá v češtině rozlišovací způsobilost, tak tato obecná zásada neplatí a známku nelze prohlásit za neplatnou. I zde je možné uplatnit jako v novém členském státě zásadu „poctivého užívání“.

FORMULÁŘ A POPLATKY

Existující starší práva (např. starší ochranné známky, práva autorského, práva ke jménu a podobizně, jiného průmyslové vlastnictví) jsou obecně důvodem prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou. To ale neplatí, jde-li o starší práva „předpřístupová“, tedy práva, která byla získána v době, kdy ČR ještě nebyla členem EU a tato práva nebyla tedy z hlediska zápisu ochranné známky relevantní.

Majitel staršího práva, které bylo získáno v době před přistoupením, se sice nemůže domáhat toho, aby na základě tohoto jeho práva byla daná ochranná známka Společenství prohlášena za neplatnou, má významné oprávnění zakázat užívání této známky na území České republiky, pokud je tato známka v kolizi s jeho právem. Není vůbec rozhodné, zda toto „starší“ právo je skutečně starší než právo majitele ochranné známky Společenství, tj. zda je prioritně starší. Důležité je, že toto právo vzniklo v době před přistoupením ČR do EU. Samozřejmou podmínkou ovšem je, že ono „předpřístupové“ právo bylo nabyto v dobré víře; tato podmínka je jistě splněna, jde-li o právo, které je také prioritně starší.

Znění ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby. Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji [...]

Třídy ochranných známek

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více tříd vyšší poplatky.Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují každou další třídou výrobků nebo služeb, pro kterou si ochrannou známku dáte registrovat. A těchto tříd je 45. Majitelé ochranných známek si obvykle zvolí [...]

Státy nicejské dohody

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit [...]

Definice ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost [...]

Trvání ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Trvání ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky k registraci. Platnost ochranné známky lze neomezeně prodlužovat. Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů [...]