Pracovní víza

Úvodní stránka/Pracovní víza
Pracovní víza2020-06-19T17:04:35+02:00

V případě, že máte zájem ve Spojených státech amerických přechodně pracovat, Imigrační zákon země Vám stanoví podmínku pro udělení speciálních pracovních víz vztahujících se na konkrétní druh vykonávané práce. U většiny typů přechodných pracovních víz se vyžaduje registrace vhodné petice (ve Váš prospěch) Vašim budoucím zaměstnavatelem, případně zprostředkovatelem, která musí být následně schválena USCIS (Imigrační úřad Spojených států amerických)

Petici, formulář I-129, musí mít ve svém jménu schválenou imigračním úřadem USA (USCIS) každý uchazeč o víza kategorie H, L, O, P a Q. Tento formulář musí být schválen ještě dříve než budete moci na konzulátu nebo velvyslanectví Spojených států amerických o pracovní víza požádat. Váš budoucí zaměstnavatel, případně zprostředkovatel, dostane po schválení Vaší petice oznámení o jejím přijetí. Tento dokument, formulář I-797, zároveň plní funkci oznámení o tom, že Vaše petice byla úředně schválena. Během osobního pohovoru s Vámi úředník konzulátu prověří status Vaší petice prostřednictvím tzv. databáze PIMS (Informační systém správy petic Ministerstva zahraničních věcí Spojených států amerických).

Na osobním pohovoru na konzulátu nebo velvyslanectví Spojených států amerických je nezbytné mít u sebe Vaše přidělené číslo formuláře I-129 za účelem ověření schválení Vaší petice. Je také nutné vědět, že schválená petice neznamená automatickou záruku získání víz pokud dojde ke zjištění, že podmínkám pro jejich udělení, které stanoví Imigrační zákon Spojených států, nevyhovoval.

Napište nám

Obsah a kvalifikace víz

  • Typ H-1B (kvalifikovaný pracovník – speciální pracovní pozice)

Toto vízum je požadováno, pokud přijíždíte do USA za účelem práce v specializovaném (odborném) zaměstnání dohodnutém ještě před Vaším příjezdem. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářské, resp. výše) nebo vzdělání rovnocenné vysokoškolskému, a to v daném konkrétním oboru, ve kterém plánujete vykonávat pracovní činnost. Následně Imigrační úřad USA posoudí, zda jste na výkon uvedeného zaměstnání kvalifikovaný a zda pracovní pozice splňuje podmínky pro zařazení do skupiny speciálních zaměstnání. Ministerstvo práce USA musí od Vašeho zaměstnavatele, resp. zprostředkovatele, v souvislosti s Vašim pracovním kontraktem a se s Vámi dohodnutými pracovními podmínkami, obdržet formulář pracovních podmínek

  • Typ H-2A (zemědělský pracovník- sezónní)

Vízum typu H-2A dává americkým firmám a společnostem možnost za účelem výkonu sezónních zemědělských prací, pro které je ve Spojených státech nedostatek vhodných zaměstnanců, zaměstnat v USA zahraničních občanů. Pokud hledáte v USA uplatnění v této oblasti (na dočasném nebo sezónním základě v zemědělství), spadáte v kategorizaci do nepřistěhovalecké klasifikace (H-2A). Americká společnost, která Vás zaměstnává (resp. Asociace amerických producentů zemědělských produktů jako společný zaměstnavatel) je povinna registrovat ve Vašem jménem pracovní petici (formulář I-129).

  • Typ H-2B Dočasné sezónní práce ((ne) kvalifikovaní zaměstnanci)

Vízum H-2B se třeba v případě, že do USA přijíždíte za účelem výkonu prací sezónního / dočasného druhu, pro kterou z USA není dostatek zaměstnanců. Podmínkou je získání potvrzení od Ministerstva práce, které pracovníkovi potvrdí skutečnost, že v USA není dostatek vhodných zaměstnanců pro typ práce, na kterém zakládáte Vaši petici.

  • Typ H-3 Praktická stáž, profesní trénink (praktikant)

Tento druh víz je požadován od uchazečů přicházejících do Spojených států za účelem získávání relevantní praxe u zaměstnavatele v jakémkoliv oboru jiném, než je školení s certifikátem nebo řádně studium, a to po dobu nejvýše 2 roky. Tato praktická stáž může být placena, taková takzvaná práce je povolena. Taková praktická stáž nesmí být vykonatelná ve Vašem domovském státě a také nesmí být využita jako výrobní pracovní pozice.

  • Typ H-4 Rodinní příslušníci

V případě, že jste základním držitelem platného víza kategorie H, Vašemu / Vaší manželovi / manželce nebo svobodným dětem mladším než 21 let je umožněno žádat o víza typu H-4, aby mohli do USA vycestovat s Vámi. Manžel / manželka / děti však v žádném případě nesmí během svého pobytu v USA pracovat.

  • Typ L-1 Víza pro pracovníky internacionálních společností (vnitropodnikové transfery)

Víza kategorie L-1 potřebujete v případě, že jste pracovníkem mezinárodní firmy a do sídla mateřské firmy, její pobočky nebo dceřiné společnosti téže firmy v USA jste dočasně vyslán. Mezinárodní firmou může být zahraniční nebo americká organizace. K naplnění podmínek pro udělení víz typu L-1 vízum musíte v této organizaci pracovat na řídící resp. výkonné pozici, případně disponovat specifickými znalostmi a směřovat k takové funkci v rámci americké organizace na jeden z těchto levelů, i když ne na stejnou pracovní pozici, na které jste pracovali předtím. Navíc musíte splňovat podmínku, že před podáním žádosti o víza typu L-1 jste v této společnosti mimo území USA zaměstnán nepřetržitě po dobu nejméně jednoho roku za období předchozích 3 let. Svou žádost o tento typ víz můžete podat až poté, kdy americká organizace, resp. její pobočka, přijme od Imigračního úřadu Spojených států amerických schválenou petici.

  • Typ L-2 Rodinní příslušníci

V případě, že jste hlavním držitelem platných L víza, Váš manžel / Vaše manželka nebo svobodné děti mladší 21 let, mohou žádat o udělení odvozených víz typu L-2. Vzhledem k nedávné změně amerických právních předpisů již v tomto případě může manžel / manželka získat pracovní povolení. Manžel / manželka však musí vstoupit na území USA na bázi svých vlastních víz typu L-2, vzápětí je povinen / povinna podat vyplněný formulář I-765 (k získání imigračního úřadu USA) zároveň s potvrzením o úhradě poplatku za žádost. Během pobytu ve Spojených státech amerických Vaše děti nadále nemají povolení pracovat.

  • Typ O

Osobám s nadprůměrnými schopnostmi se udělují víza typu O pro lidi s mimořádnými schopnostmi z oblastí jako je vzdělávání, umění, sport, věda nebo obchod nebo takovým osobám, které dosáhly jedinečné úspěchy v televizní či filmové produkci, a jejich pomocným zaměstnancům.

  • Typ P Umělci, sportovci

Internacionální známým umělcem, sportovcům a jejich pomocným zaměstnancům, kteří do USA přijíždějí za účelem prezentace své činnosti, jsou udělovány víza typu P.

  • Typ Q

V případě, že vycestujete do USA za účelem poskytnutí praktického tréninku, školení, zaměstnání během Vaší účasti na mezinárodním kulturním výměnném programu, případně s cílem poskytnout informace o kultuře, zvycích a historii vaší domovské země, vyžadovat se od Vás bude vízum typu Q. Vaše petice musí být sponzorem programu ve vašem jménem registrována a schválena imigračním úřadům Spojených států amerických.

Příští americký zaměstnavatel musí při každém z výše uvedených druhů víz požádat Imigrační úřad USA io formulář I-129 pro budoucího pracovníka (pracovní povolení). Tento následně podá žádost o pracovní víza na velvyslanectví nebo konzulátu Spojených států amerických. Je nutné si uvědomit, že imigrační úřad vydáno pracovní povolení neznamená automatické udělování pracovních víz na velvyslanectví / konzulátu USA.

Manželovi / manželce a dětem do 21 let věku primárních držitelů pracovních víz kategorií H, L, O, P, Q a R je umožněno získat odvozené víza v případě, že osoba s pracovním povolením prokáže, že bude schopna své rodinné příslušníky během pobytu ve Spojených státech podporovat.

Typ H1-B Pracovní víza do Spojených států amerických

Tento typ víz dovoluje státním příslušníkům jiných zemí dočasně vykonávat pracovní činnost v některých zaměstnáních. Legislativa Spojených států USA stanoví horní hranici udělených víz kategorie H1-B na 65000 kusů za období jednoho fiskálního roku (1. 10. – 30. 9). Občané Singapuru a Chile, kteří se také mohou ucházet o víza typu H1B1, přičemž tyto se do ročního omezení nezapočítává.

H1-B pracovní vízum do USA – podmínky získání

Aby se žadatel mohl ucházet o udělení tohoto typu víza, musí předložit nabídku zaměstnání od společnosti v USA, která je na dobu určitou a vztahuje se na speciální povolání. Speciální povolání je povolání vyžadující praktické i teoretické aplikování poznatků a znalostí, které obvykle odpovídají ukončení minimálně bakalářského studia vysoké školy, příp. odpovídající soubor profesních zkušeností. Nejtypičtějšími zaměstnáními spadajícími do této kategorie jsou zaměstnání zahrnující působnost v oblasti inženýrství, matematiky, přírodních věd, medicíny, školství, zdravotnictví, byznysu, teologie, práva, účetnictví, architektury a umění. Na tento druh víz se za určitých podmínek mohou kvalifikovat také modelky / modelu. Uchazeč také ve vymezených případech prokazuje splnění určitých povahových a zdravotních podmínek.

Víza kategorie H1-B umožňují držiteli legálně dočasně žít a pracovat ve Spojených státech. Typ H1-B se obvykle uděluje na dobu 3 let s možností následné prolongace. Zahraniční zaměstnanci s vízy H1-B se vedle typu H1-B mohou ucházet o udělení Zelené karty, která by jim umožnila legálně zůstat ve Spojených státech natrvalo.

Za účelem připojení se k zákonnému partnerovi / rodiči si zákonní partneři (manželé / manželky) / svobodné děti pod 21 let mohou podat žádost o odvozené vízum typu H4. Uvedení partneři / děti mají povoleno v USA studovat, není jim však povoleno se bez udělení řádného pracovního víza zaměstnávat.