Zahraniční firmy se mohou registrovat k DPH na Slovensku na základě více typů registrace. Primárně se mohou registrovat jako na základny zvláštní DPH registrace pro zahraniční osoby.

Registrace na DPH může být vydána nejen osobám z členských států EU, jako například z Anglie, ale i firmám z USA, Hong Kongu a offshore.

Pokud zahraniční firma (povinná osoba), která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání, provozovnu, bydliště nebo se na Slovensku obvykle nezdržuje a začne vykonávat na Slovensku činnost, která je předmětem daně, je povinna před zahájením této činnosti, podat žádost o registraci pro DPH Daňovému úřadu Bratislava I. Předmětem DPH zahraniční osoby je (i) dodání zboží za úplatu v tuzemsku osobou povinnou k dani, která jedná v postavení osoby povinné k dani, (ii) poskytnutí služby za protiplnění v tuzemsku osobou povinnou k dani, která jedná v postavení zdanitelné osoby, (iii) pořízení zboží za protiplnění v tuzemsku z jiného členského státu Evropské unie, (iv) dovoz zboží do tuzemska.

Zahraniční firma se stává plátcem dnem vydání osvědčení o DPH registraci, ve kterém daňový úřad v přidělí zahraniční osobě identifikační číslo pro DPH.

Pokud mají zahraniční firmy na Slovensku organizační složku, tak mohou využít i DPH registrace určené pro domácí subjekty, a to buď dobrovolně nebo jim na základě výše obratu od konečných zákazníků může vzniknout povinnost k registraci na DPH. Povinnost registrovat se k DPH ma každá zahraniční fyzická nebo právnická osoba usazená v ČR (tj s organizační složkou v ČR), která je osobou povinnou k dani (tedy vykonává ekonomickou činnost podle zákona o DPH) a dosáhne obratu 49 790 € za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Pokud jde o dobrovolnou registraci DPH zahraničních firem s organizační složkou v ČR, není povinnost dosáhnout stanovenou výši obratu. Při podání žádosti o dobrovolnou registraci za plátce DPH zahraniční firmou s organizační složkou v ČR je podstatná skutečnost, zda osoba podávající žádost je osobou povinnou k dani, tj zda vykonává ekonomickou činnost a musí to také umět prokázat hodnověrnými důkazy.

Každá žádost je daňovým úřadem individuálně posuzována s přihlédnutím na činnost žadatele. Kromě správného vyplnění žádosti je třeba doložit všechny potřebné dokumenty jako výpis z obchodního rejstříku obchodní společnosti (jde-li o zahraniční osobu i spolu s apostilou), zmocnění a další povinné listiny. Pokud jsou tyto listiny ze zahraničí, tak daňový úřad může vyžadovat jejich apostilizáciu. V některých případech může daňový úřad uložit žadateli povinnost složit jistotu. Teprve po předložení všech skutečností může být zahraničnímu žadateli vydáno osvědčení o registraci pro daň a přidělené mu identifikační číslo pro daň. Dnem uvedeným v tomto osvědčení se osoba stává plátcem daně.

Proces DPH registrace trvá 5-6 týdnů.

Pokud je žadatelem zahraniční osoba je proces komplikovanější než při domácím subjektu. Ať už z pohledu předkládání potřebných dokumentů tak z pohledu samotné komunikace s daňovým úřadem. Naše společnost poskytuje všem klientům komplexní zajištění celé registrace jakož i celou administrativní činnost a přímou komunikaci s daňovým úřadem.

Po registraci poskytujeme komplexní účetní a daňové poradenství, které začíná od 50 EUR za jedno daňové přiznání.

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem