[widgets_on_pages id=“Spolek“]

Spolky jsou právnickými osobami, jejichž vznik a činnost upravuje občanský zákoník.

Zásady hospodaření spolku upravují stanovy přijatá spolkem. Stanovy spolku jsou základním a směrodatným dokumentem každého spolku i co se týče účetnictví a celkového hospodaření.

Vedení účetnictví nově vzniklých spolků po 1. lednu 2014 se Ministerstvo financí přiklání k názoru, že nelze i u těchto účetních jednotek vyloučit možnost vedení jednoduchého účetnictví. Podle § 38a zákona o účetnictví mohou vést občanská sdružení a jejich organizační jednotky účetnictví podle zákona o účetnictví, ve znění účinném do 31. prosince 2003, pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč.

[widgets_on_pages id=“Spolek-CTA“]

Právním institutem „občanského sdružení“, resp. „organizační jednotky občanského sdružení“, je nutné podle přechodného ustanovení čl. XXXV bod 2 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. ve spojení s § 3029 odst. 1 občanského zákoníku rozumět právní institut „spolku“, resp. „pobočného spolku“. Uvedené přechodné ustanovení totiž stanoví, že v případě použití právního institutu, který byl v textu právního předpisu nahrazen jiným právním institutem, je třeba tímto institutem rozumět institut, který ho nahradil. Právní institut „občanského sdružení“ byl nahrazen institutem „spolku“ a institut „organizační jednotky občanského sdružení“ institutem „pobočného spolku“ (v rámci celého zákona – v § 9 i § 38a).

V návaznosti na výše uvedené lze shrnout, že dle právního názoru Ministerstva financí tzv. „jednoduché“ účetnictví mohou vést jak účetní jednotky vyjmenované v ust. § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tzn. občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní osobnost, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, a honební společenstva, tak spolky a jejich pobočné spolky podle nového občanského zákoníku, pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč.

Zkušený tým našich účetních Vám poradí s účetnictvím pro Váš spolek. Neváhejte nás kontaktovat!

Cena za vedení účetnictví pro Váš spolek (podvojné nebo jednoduché) se stanoví na základě položek nebo jedné předkontace.
1 položkuv účetnictví u neplátce DPH predstavuje jednu fakturu, jeden pokladní doklad nebo jednu úhradu na bankovním výpisu.

Cena za vypracování účetnictví je 12 Kč / položka. Paušální poplatek za vedení účetnictví je za každé daňové přiznání 900 Kč.