Ochranná známka EU tzv. ochranná známka Společenství, je ochrannou známkou Evropské unie a má účinky ve všech státech EU (včetně těch, které teprve přistupují). Ochranná známka EU je platná pouze na území Evropské unie. Náklady na zápis ochranné známky EU jsou mnohem nižší, než kdybyste si museli zapisovat známky v jednotlivých státech Evropské unie. Úřad, na který se podává přihláška ochranné známky EU je Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu EU, který sídlí ve Španělsku. Stačí jedna přihláška, která je podána jako komunitární ochranná známka a registrace ochranné známky EU je platná pro všechny státy v Evropské unii. Ochranné známky jsou však omezeny pouze na kategorie (třídy) produktů a služeb. Existuje 45 kategorií, tzv. tříd. Registrace ochranné známky je platná pouze pro ty kategorie (třídy), které jsou vybrány a zaplaceno. V EU si musíte zaregistrovat nejméně 3 kategorie.

Ochranná známka Evropské unie má jednotný charakter. To znamená, že tato ochranná známka je platná na celém území všech členských států a může být zapsána, převedena, zrušena nebo také být prohlášena za neplatnou také pouze pro všechny státy EU. V nejhorším případě může být ochranná známka zakázána po celém území Evropské unie.

Postup registrace: Přihlášku k ochranné známce má možnost podat kdokoli, kdo je občanem EU nebo má v EU sídlo. Zahraniční (vše kromě EU) přihlašovatel, musí být zastoupen zástupcem se sídlem v EU. Pokud je přihláška k ochranné známce EU podána v termínu šesti měsíců od data podání národní přihlášky k ochranné známce, tak přihlašovatel k ochranné známce EU má právo uplatňovat priority z národní přihlášky. Proces registrace by měl zahrnovat následující kroky

(i) REŠERŠE Odpověď na vaši schopnost zaregistrovat ochrannou známku

(ii) PŘIHLÁŠKA Příprava žádosti a podání na OHIM – Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu

(iii) OZNÁMENÍ A NÁMITKY majitelé starších PODOBNÝCH ZNÁMEK PROTI ZÁPISU.

Následný dohled nad žádostí během celého trvání ověřovacího procesu OHIM a koordinace s skrutátorů OHIM na zajištění přesného a včasného ověření a zpracování vaší žádosti.

Rychlost registrace: 6-12 měsíců

Omezení ochranné známky EU: Majitel ochranné známky EU nemůže zakázat třetí osobě v používání obecných pojmů využívaných v obchodním styku, dále jména, adresy a také údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby . Dále, majitel nemůže zakázat použít jeho ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení výrobku nebo náhradních dílů. Pokud majitel ochranné známky dá souhlas k tomu, aby byl výrobek uveden na trh, v kterémkoli členském státě EU, nemůže již zabránit v jeho volnému pohybu na území EU. Omezení práv majitele ochranné známky odpadá, pokud má majitel řádný důvod k tomu, aby zabránil v komercializaci výrobků, nebo pokud se stav výrobku po uvedení na trh změnil nebo zhoršil.

Vice informaci o registraci ochranné známky v EU a Anglii v anglickém jazyce naleznete na stránkách www.etuls.co.uk

Formulář a poplatky

FORMULÁŘ A POPLATKY