Registrace ochranné známky

Získejte náskok a registrujte si ochrannou známku.

Jednoduše, rychle a levně.

Objednávat a platit můžete taky ONLINE.

Postup registrace ochranné známky

SLOVNÍ vs. OBRAZOVÁ. První krok je výběr druhu ochranné známky: slovní, obrazová, kombinovaná

TŘÍDA TOVARU/ SLUŽEB. Nasleduje výběr jedné nebo více z 45 tříd výrobků a služeb, pro které má být známka zapsána, přičemž čím více tříd, tím jsou úřední poplatky vyšší.

STÁTY. Dále je třeba vybrat i země, pro které má být ochranná známka, např. USA, EU, ČR, SR nebo zda má být podána mezinárodní ochranná známka pro několik zemí světa. Za registraci ochranné známky je třeba zaplatit předem, a to buď převodem na účet nebo online přes bankovní kartu.

Po vybere druhu ochranných známek a tříd, zašleme Váš výběr advokátní kanceláři na vypracování rešerše. Rešerše je seznam všech podobných nebo stejných ochranných známek v dané třídě i všech ostatních třídách. V případě existence stejných nebo podobných již zapsaných nebo spíše podaných ochranných známek Vám doporučíme provést změny ve slově nebo zobrazení ochranné známky nebo vzdát se registrace v některých třídách.
Po řešení konfliktů s podobnými nebo stejnými podá advokátní kancelář registraci na příslušný úřad průmyslového vlastnictví a po zápisu Vám zašleme dokumentaci k ochranné známce. Registrace trvá 6 měsíců.

Postup registrace detailně

Registrace ochranné známky začíná analýzou ohledně možné zaměnitelnosti nebo shodnosti s již dříve zapsanými ochrannými známkami – rešerši. Pokud by taková analýza nebyla udělaná, tak by hrozilo odmítnutí zápisu a propadnutí poplatku za zápis. V přijde pokud analýza neprokáže kolizi nebo se navrhovaná ochranná známka změní tak, aby se snížila její podobnost s dřívějšími známkami, tak dalším krokem je vypracování přihlášky. Nejtěžší částí přihlášky je výběr potenciálních zboží nebo služeb v rámci jednotlivých tříd. Těchto konkrétních zboží a služeb je značný počet. Při jejich výběru je třeba mít na zřeteli, že v průběhu registrace ochranné známky mohou dřívější majitelé ochranných známek podat námitky proti zápisu a při odpovědi na tyto námitky je obtížnější obhajovat větší počet zboží a služeb jako menší počet. V případě li námitky nejsou podány nebo po úspěšném vypořádání se s námitkami dojde k zápisu ochranné známky. V opačném případě dojde k zamítnutí jejího zápisu.

Kontrola konfliktu s dřívějšími ochrannými známkami. Odpověď na vaši schopnost zaregistrovat ochrannou známku. Doporučení jaké změny je potřeba udělat, aby označení nebo logo mohlo být zapsáno jako ochranná známka.
Příprava žádosti a podání přihlášky. Přihláška ochranné známky je podána na Úřadu průmyslového vlastnictví, který provede formální průzkum. Musí se zkontrolovat všechny zákonné záležitosti, které se týkají přihlášky k ochranné známce.

Musí se prověřit, zda je přihláška způsobila k zápisu. Pokud není, tak problém může být v těchto kritériích:
• Označení je shodné s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou
• Druhové nebo popisné označení
• Klamavé označení

Také se při tomto přihlášení hradí správní poplatek u příslušného úřadu.
Po podání přihlášky a zaplacení poplatku příslušný úřad (např. Slovenský ÚPV, evropský OHIM, nebo americký USPTO) zveřejní přihlášku ve věstníku ochranných známek, aby všichni majitelé starších ochranných známek měli možnost podat námitky proti registraci ochranné známky z důvodu shodnosti či podobnosti.
Majitelé starších ochranných známek mohou podat námitky proti registraci ochranné známky z důvodu shodnosti či podobnosti. Proto je potřebný následný dohled nad žádostí během celého trvání ověřovacího procesu na příslušném úřadě, odpovědi na případné námitky od majitelů podobných nebo totožných ochranných známek a koordinace s skrutátorů na zajištění přesného a včasného ověření a zpracování vaší žádosti.
Pokud vůči ochranné známce nejsou podány žádné námitky, tak příslušný úřad (např. český ÚPV, evropský OHIM, nebo americký USPTO) zapíše ochrannou známku do rejstříku ochranných známek a její účinnost začíná zpětně ke dnu podání přihlášky.
Registrace ochranné známky

FORMULÁŘ A POPLATKY

Znění ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby. Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji [...]

Třídy ochranných známek

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více tříd vyšší poplatky.Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují každou další třídou výrobků nebo služeb, pro kterou si ochrannou známku dáte registrovat. A těchto tříd je 45. Majitelé ochranných známek si obvykle zvolí [...]

Státy nicejské dohody

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit [...]

Definice ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost [...]

Trvání ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Trvání ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky k registraci. Platnost ochranné známky lze neomezeně prodlužovat. Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů [...]

Mám zájem

Ochranná známka

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem