Máte nápady zaměřené na realizaci společných zájmů? Věnujete se ve svém okolí veřejně prospěšným aktivitám? Chcete získat finance na realizaci těchto aktivit? V takém případe Vám pomůže založení spolku.

FORMULÁŘ A POPLATKY

Založení spolku

Spolek je definován v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) medzi právnickými osobami, a to konkrétně v ustanoveních § 214 až 302.

Podle platné právní úpravy mohou spolek založit alespoň tři osoby vedené společným zájmem. Podle § 216 občanského zakoníka musí název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, případně zkratku „z. s.“.Zakládajícím dokumentem spolku jsou stanovy. Je to první věc, kterou k založení spolku potřebujete. Stanovy musí být schváleny na ustavující schůzi, kde o schválení musí být vyhotoven Zápis, který musí být doplněný o Listinu přítomných. Náš kvalifikovaný tým Vám pomůže se všemi dokumenty potřebnými pro založení spolku. Zajistíme celý proces založení a vy se můžete naplno věnovat zájmům , pro které byl spolek založen. Cena za založení spolku (v ceně je zahrnuto vypracování celé zakládající dokumentace a zajistení celýho procesu ) je 5 000 Kč.

Zdaňování darů z hlediska dárců

Dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění Zákon o dani z příjmů umožňuje za určitých podmínek právnickým i fyzickým osobám odečíst od základu daně hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR.

Služby založení spolku

Od 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právní řád nepřipouští právní formu občanského sdružení; občanská sdružení vzniklá podle dosavadních právních předpisů se považují za spolky podle podle občanského zákoníku (dále jen “NOZ”) (§ 3045 odst. 1 NOZ).

Ministerstvo spravedlnosti nevede registraci spolků. Spolky se zapisují do spolkového rejstříku (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob), který vedou rejstříkové soudy (§ 1 odst. 4 věta druhá ve spojení s odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb.). Příslušným rejstříkovým soudem je krajský soud, v jehož obvodu má spolek své sídlo (§ 75 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., ve spojení s § 85 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů).
Pro návrh na zápis (a to jak prvozápis, tak změnu zapsaných údajů či výmaz) je třeba použít elektronický formulář zveřejněný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Příslušný formulář je dostupný na úvodní stránky justice.cz – podání do veřejného rejstříku (formuláře) – inteligentní formulář.  Vyplněný formulář lze podat buď v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem, nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (§ 22 zákona č. 304/2013 Sb.), a to příslušnému rejstříkovému soudu.

Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem. Rozsah požadovaných příloh vyplývá ze zákona.