Proces podání přihlášky o patent na vynález

Pro zahájení řízení pro udělení patentu pro vynález je na začátku třeba podat u Úřadu písemnou přihlášku v 2 vyhotoveních. Osoba oprávněná přihlášku podat je vždy osoba, které přísluší takzvané “právo na řešení”. Touto osobou je zpravidla osoba, která vynález svým tvůrčím úsilím vytvořila (původce vynálezu), který se o patent uchází. Pokud původci vynálezu jsou více osob, mohou ve vlastním jménem podávat přihlášku i jen někteří z nich, resp. jen jeden. Úřad zapíše na jejich žádost dalších spolutvůrců jako spolupřihlašovatelů vynálezu. V případě, že byl konkrétní vynález vytvořen nezávisle od sebe více osobami, právo na řešení náleží prvnímu, kdo na Úřadu přihlášku podal. Pokud je tvůrcem vynálezu zaměstnanec (nezkoumá se zda jde pracovní poměr na dohodu nebo trvalý pracovní poměr), který jej vytvořil jako součást svých pracovních úkolů, přejde právo na řešení na zaměstnavatele spolu s právem na podání přihlášky k patentu vynálezu. Uvedené neplatí, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne jinak. Zaměstnanci také vzniká jednat okamžitě povinnost písemného vyrozumění zaměstnavatele o vytvoření vynálezu a předání mu souvisejících podkladů. Zaměstnavateli tím začíná běžet tříměsíční lhůta pro písemné uplatnění práva na řešení vůči svému zaměstnanci. V případě, že tak neučiní, přejde právo na řešení a podání přihlášky opět na zaměstnance. Je však třeba pamatovat i na skutečnost, že pokud vůči zaměstnanci zaměstnavatel právo uplatnil, patří za to zaměstnanci i přiměřená dodatečná odměna nad jeho rámec běžné mzdy.

Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Pokud si chceme být jisti, že řízení před úřadem nezkomplikují nedostatky přihlášky nebo jiné chyby, resp. si nejsme jisti, zda je se jedná o vynález patentovatelný, můžeme se obrátit na odborné poradce z oblasti průmyslového práva, kteří se odborným poradenstvím a zastupováním žadatelů v patentovém řízení před Úřadem profesionálně zabývají. Na území České republiky působící jsou patentoví zástupci sdružení pod záštitou Komory patentových zástupců.

Přesto, že zákon tuto povinnost neukládá, doporučuje se pro podání přihlášky použít formulář, který připravil Úřad. Správná a úplná přihláška musí splňovat relativně náročné a detailní podmínky týkající se jejího obsahu (detailní popis vynálezu; předmět, který se uchází o udělení patentu musí být exaktně a srozumitelně vymezený; žádost o přidělení patentu musí být výslovně uvedena).

V případě, že by se v přihlášce vyskytovalo příliš mnoho nedostatků závažného charakteru (například nedostatečný popis vynálezu), nebude se taková přihláška brát jako řádně podána dokud nedojde k doplnění údajů, resp. odstranění nedostatků. V tomto případě přihlašující nevzniká k vynálezu právo přednosti a trvá riziko, že ho konkurenční přihlašovatel podáním úplné přihlášky, i když později, v řízení před o udělení patentu předčí.

Výše správních poplatků spojených s podáním přihlášky i následným jednáním závisí ve velké míře na tom, zda je záměrem přihlašovatele patent přihlásit nejen na území Slovenska, ale počítá is jeho využitelností za hranicemi země. V tomto případě je vhodné zvážit evropskou resp. mezinárodní patentovou přihlášku. V prvním případě si přihlašovatel zvolí 2, příp. několik států z 38 zemí, které jsou členy Evropské patentové organizace, v nichž chce získat patentovou ochranu. V případě druhém mezinárodní přihláška umožňuje po předběžném posouzení žadateli vybrat si až ze 148 států z celého světa, smluvních zemí Smlouvy o patentové spolupráci.

Prostřednictvím Úřadu lze žádat o všechny druhy patentů, pro mezinárodní je však nutné předložit přihlašovací dokument v anglickém, německém nebo francouzském jazyce.

Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Patentová ochrana a její rozsah

Srpen 9th, 2016|0 Comments

V aplikaci do praxe patentová ochrana vynálezu představuje výlučné právo majitele patentu vynález využívat, zřídit na patent zástavní právo, resp. patent převést na jiného člověka. Výrobní postup chráněn patentem využívat nebo nabízet k využití [...]

Reforma amerického patentového práva

Duben 10th, 2012|0 Comments

Reforma amerického patentového práva Americký prezident Barack Obama podepsal 16. září 2011 zákon o reformě patentového práva (the “America Invents Act“), který představuje nejvýznamnější změnu amerického patentového práva od roku 1952. První [...]