Předběžný a úplný průzkum přihlášky, právo přednosti a řízení před úřadem

Podaním přihlášky splňující požadované náležitosti, vznikne přihlašující právo přednosti. Aplikované do praxe to znamená, že až do momentu případného rozhodnutí o zamítnutí ze strany Úřadu neexistuje možnost, že dojde k udělení patentu na stejný resp. funkčně zaměnitelný vynález dalšího přihlašovatele.

Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Samotné řízení před úřadem se následně dělí do dvou fáze – první je předběžný průzkum, druhou úplný průzkum. V první fázi Úřad předběžně posoudí návrh patentu z hlediska zjevné nepatentovatelnosti předmětu, tedy zda se smyslu patentového zákona vůbec jedná o vynález a zda tento předběžně splňuje 3 stanovené základní podmínky, resp. zda se jedná vynález, který je ze zákona výslovně vyloučen z možnosti udělení patentu.

Na posloupnost kroků, výsledkem vykonání kterých má být zaručena diagnóza konkrétní nemoci, ani na vědeckou teorii v teoretické hladině popisující složky účinné látky, která má být při medikaci určité nemoci podávaná nelze udělit patent. Legislativa výslovně vylučuje patentovou ochranu terapeutických a diagnostických postupů přesto, že by se při prvním pohledu dalo domnívat, že se jedná o vynález
V prvním případě totiž patentový zákon vysloveně vylučuje udělení patentu na diagnostické a terapeutické postupy, přestože by se jinak na první pohled mohlo zdát, že jde o vynález spočívající v určitém technickém řešení. Druhém případě se vynálezů netýká vůbec, jelikož se jedná pouze o teoretický model s absencí hmatatelného výsledku. Nicméně účinné látce samotné, vyrobené do podoby medikamentu, které je způsobilé pro použití v lidském těle, už však patent být udělen může.

V případě, že přihlašovatel není schopen chyby a nedostatky přihlášky zjištěné úřadem odstranit nebo vyvrátit, bude přihláška úřadem zamítnuta. Jinak Úřad po 18-ti měsících od vzniku práva přednosti ve věstníku Úřadu dotčenou přihlášku publikuje. Tímto aktem vzniká komukoliv možnost proti patentovatelnosti publikovaného vynálezu podat připomínky, které jsou následně předmětem posuzování v další fázi – úplném průzkumu řízení o udělení patentu.

Není však povinností Úřadu (i když tuto možnost má) začít úplný průzkum. Doporučuje se proto po publikování přihlášky také podat žádost o její úplný průzkum. Pokud fázi úplného průzkumu Úřadu sám nezačne a do 36-ti měsíců od předání přihlášky ani příslušnou žádost neobdrží, řízení bude zastaveno. Během úplného průzkumu jsou detailně a ve spolupráci s přihlašující přezkoumávané připomínky proti patentovatelnosti vynálezu jakož i splnění samotných podmínek jeho patentovatelnosti. V případě, že se zjistí, že není možné patent udělit, přihlášku o jeho udělení zamítne. Jinak Úřad přihlašující patent udělí a tento se tak stává majitelem patentu, kterému Úřad vydá patentovou listinu a o přidělení patentu informuje i prostřednictvím věstníku. Platnost patentu je 20 let plynoucích ode dne, kdy byla podána přihláška. Na každý rok platnosti patentu je nutné hradit takzvané udržovací poplatky, které jsou zvlášť stanovené v sazebníku.

Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Patentová ochrana a její rozsah

Srpen 9th, 2016|0 Comments

V aplikaci do praxe patentová ochrana vynálezu představuje výlučné právo majitele patentu vynález využívat, zřídit na patent zástavní právo, resp. patent převést na jiného člověka. Výrobní postup chráněn patentem využívat nebo nabízet k využití [...]

Reforma amerického patentového práva

Duben 10th, 2012|0 Comments

Reforma amerického patentového práva Americký prezident Barack Obama podepsal 16. září 2011 zákon o reformě patentového práva (the “America Invents Act“), který představuje nejvýznamnější změnu amerického patentového práva od roku 1952. První [...]