Podařilo se vám rozpracovat nový nápad či myšlenku, věnovali jste svůj čas vynalezení a je váš vynález využitelnými v oblasti průmyslu? Pokud na všechny tři otázky odpovídáte „ano“ a jste vynálezcem, gratulujeme – právě jste splnili tři základní předpoklady pro udělení patentu a s ním spojenou zákonnou ochranu vašeho duševního vlastnictví a přichází čas na návštěvu patentového úřadu. Je nutné vědět, že patentování je časově náročný proces a trvá několik let, než k udělení patentu skutečně dojde. Nemusíte se však obávat, že by vás konkurence předběhla, jelikož podáním patentové přihlášky vzniká právo přednosti ve váš prospěch.

V České republice je oficiální autoritou v oblasti patentů Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Na internetových stránkách úřadu také najdete přesné instrukce a solidního metodické pokyny k podání jako slovenská, tak evropských a mezinárodních žádostí o udělení patentové ochrany a také tiskopisy a formuláře nezbytné ke správnému jednání.

Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Patentová přihláška

Prvním krokem každého zájemce o udělení patentu je tedy podání patentové přihlášky, a to osobně, poštou či elektronickou formou. Žádost se obvykle podává ve dvou exemplářích na formuláři úřadu, kde vynález přesně popíšete, uvedete patentové nároky, které předmět, který chcete zákonně chránit, vymezují a uvedete také stručnou anotaci, případně výkresová dokumentace (pozor, rozměry výkresů a dokonce údaje o parametry okrajů i tisku jsou přesně stanoveny) a uhradíte správní poplatek..

Abyste se vyhnuli průtahům v řízení, je vhodné si k vypracování podkladů k patentové přihlášce projít doporučení standardů Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) označených jako Standard ST.22, týkající se úpravy patentových přihlášek s cílem usnadnit jejich zpracování prostřednictvím optického rozpoznávání znaků. Přesný manuál k úpravě přihlášky patentu je k dispozici na stránce Úřadu.

Vaše žádost o přidělení patentu bude po podání zapsána do rejstříku patentových přihlášek a úřad ji předběžně přezkoumá, aby ji případně v krátkém čase vyloučil z řízení z důvodu zjevné nepatentovatelnosti (takovými jsou například způsoby léčení), či formálních chyb, které obsahuje žádost a o kterých vás bude úřad informovat s žádostí o jejich odstranění. Pokud jste však patentové přihlášce věnovali dostatek času a váš vynález nevykazuje charakter zjevné nepatentovatelnosti, UPV ji po 18 měsících od vzniku přednostního práva zveřejní ve svém Věstníku a kdokoliv může následně předmět vaší patentové přihlášky připomínkovat. K úplnému průzkumu patentové přihlášky dojde tehdy, pokud vy resp. jiná osoba do 36 měsíců od data podání přihlášky podá žádost o úplné přezkoumání a uhradí správní poplatek 116 € pokud použije do 10 patentových nároků a 17 € za každý další uplatněný patentový nárok. Pokud úplný průzkum prokáže, že vynález odpovídá příslušným zákonným požadavkům, bude vynálezu udělen patent. Je dobré si zapamatovat, že doba platnosti patentu je 20 let a datuje se od podání patentové přihlášky a za udržování patentu je nutné hradit udržovací správní poplatky. Udržovací poplatky jsou každým rokem platnosti patentu o něco výše, začínají na 66 € od 3.roku platnosti po 663,50 € v 20. roce a platí i pro evropské patenty. Přehled všech aktuálních poplatků vztahujících se ke správnému jednání je k dispozici na internetových stránkách úřadu.

Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Patentová ochrana v Evropě a ve světě

Pokud máte zájem chránit svůj vynález v evropském či mezinárodním měřítku, můžete tak učinit přihlášením patentu do zahraničí podáním národní patentové přihlášky, evropské patentové přihlášky nebo mezinárodní přihlášky PCT. Národní přihlášku podáváte do státu, ve kterém předpokládáte využití vašeho vynálezu a chcete jej takto chránit, přičemž řízení před místním úřadem probíhá v podstatě stejně jako před úřadem slovenskými, provádí se však v příslušném státním jazyce.

Pokud se chcete ucházet o ochranu vynálezu patentem v 2 a více členských státech EU, podat si musíte evropskou patentovou přihlášku, a to přes UPV resp. přímo na Evropském patentovém úřadě (EPO), přičemž smluvními státy je až 38 států a evropský patent může nabývat účinnost také v některých nečlenských zemích v tzv. „Systému rozšíření“ (aktuální Černá Hora, Bosna a Hercegovina.) Takovou přihlášku lze podat v jednom z úředních jazyků EPO (angličtině, francouzštině, němčině popř. V jakémkoli jiném světovém jazyce) a od 1.7.2002 i v češtině, přičemž překlad do některého z uvedených jazyků EPO je třeba předložit do 1 měsíce od podání evropské patentové přihlášky. Ani zde se nevyhnete poplatkům, které stanoví poplatkový řád EPO a je vhodné jim věnovat pozornost, pokud totiž podáte přihlášku online, tedy elektronicky prostřednictvím internetové stránky úřadu, hradíte poplatek ve výši 120 €. Pokud tak učiníte standardní papírovou formou, šplhá až na 210 €.

Mezinárodní přihlášku podanou na základě Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) můžete žádat o ochranu svého vynálezu i mimo EU. PCT spadá pod správu Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization – WIPO) sídlící v Ženevě. Mezinárodní přihláškou tak pokryjete patentovou ochranu automaticky ve všech státech, které jsou ke dni jejího podání smluvními státy PCT a také je ve vztahu k těmto státům je automaticky určeno, že mezinárodní přihláškou žádáte o udělení všech druhů ochrany dostupných v dané zemi. Tento druh přihlášky se podává angličtině, češtině, němčině nebo francouzštině na formuláři PCT / RO / 101 a to v elektronicky (systém ePCT) nebo v papírové formě. Musí být vždy předložena v angličtině, francouzštině nebo němčině. Poplatek je 66 €, pro právnické osoby až 1219 €, je však vhodné využít elektronické podání přihlášky a snížit tak tuto částku až o 183-275 €. Správní řízení má v tomto případě 2 fáze – mezinárodní a národní, s různými postupy a lhůtami, které jsou přesně popsány v příslušné sekci stránky Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Předběžný průzkum je zpoplatněn částkou ve výši 1930 €.

Navzdory zdánlivé složitosti procesu vedoucímu k udělení patentové ochrany vynálezu, není třeba se nechat odradit od jeho absolvování, přirozeně, pokud předpokládáte skutečnou návratnost investovaného času i prostředků. Zajímavým krokem, který vám může ušetřit významné množství času, prostředků a v neposlední řadě stresu, je spolupráce s odborným poradcem v oblasti průmyslového práva, profesionálně se zabývajícím poradenstvím a zastupováním žadatelů v patentovém řízení před úřadem.