V České republice mají notáři pravomoc od 1. ledna 2015 na žádost oprávněné osoby provést zápis do veřejného rejstříku. Notář provede zápis na žádost osoby, která je oprávněna k podání návrhu na zápis, ale tato žádost musí splňovat zákonem stanovené podmínky.

Notáři mohou provádět zápisy nejen do obchodního rejstříku (prvozápisy, výmazy právnických osob) ale také zapisovat skutečnosti do obdobných veřejných rejstříků například nadační rejstřík a další. Hlavním úkolem zavedení institutu přímých zápisů v České republice bylo zjednodušení a akcelerace procesu provádění zápisů do veřejných rejstříků. Jeden z dalších rozdílů je soudní řízení, kde notář při provádění zápisů nevede žádné řízení, ale rejstříkový soud vede soudní řízení.

Vynaložené výdaje při přímém zápisu notářem jsou v podstatě podobné s výdaji při zápisu soudem. Odměna notáře je ve výši 300 Kč, z čehož můžeme usoudit, že je o trochu nižší než při zápisu soudem .. Také se musí zaplatit poplatek u notáře, který je stejně nižší s porovnáním u soudu.

Zápis do obchodního rejstříku notář neuskutečňuje na základě návhu, ale na žádost oprávněného subjektu. Žádost může podat osoba, která by v soudním řízení jinak byla legitimována podat návrh na zápis na soud. Zákon nestanoví formální náležitosti jako je to při zápis u soudu takové žádosti a v praxi říkáme, že jde spíše o dohodu s notářem o tom, co má oprávněná osoba zájem do rejstříku zapsat.

K pozitivům přímých zápisů řadíme:

  1. Přímá komunikace a předcházení problémům při zápisu

Možnost přímé komunikaci s notářem si může subjekt odkomunikovať různé komplikované a nejasné záležitosti v dokumentech. Stejně si může vyřešit nejasnosti v případě dalších potřebných informací přímo s notářem, a proto se mohou vyhnout zbytečným nepřesnostem, který by mohly zbytečně prodloužit celý proces.

  1. Rychlost

. Při přímém zápisu notářem je zápis do obchodního rejstříku ve srovnání se soudy mnohem rychlejší. V případě, že notář dostane všechny potřebné dokumenty a informace o společnosti, společnost může být zapsána již v ten samý den.

  1. Cena

Pokud to porovnáme se zápisem rejstříkových soudů, tak ceny přímých zápisů do registrů notářem jsou v mnoha případech nepatrně nižší než poplatky rejstříkovému soudu. Nejčastěji v případech, kdy se využívá notářský zápis na zápis změny v obchodním rejstříku. V případě prvozápisu s.r.o. mluvíme o 2 000 Kč, při prvozápise a.s.to představuje 2 700 Kč. Necelých 1 000 Kč se vyžaduje při změně jednatele, pokud není nutná notářský zápis. Sumarizovaně můžeme poplatky zahrnout takto: – vyhotovení notářského zápisu činí okolo 5 000 Kč spolu s DPH, notářský zápis o osvědčení pro zápis do OR 1 000 Kč spolu s DPH, zápis do veřejného rejstříku a úhrn úkonů spojených se zápisem 300 Kč spolu s DPH, soudní poplatek za zápis skutečností do OR proveden notárompredstavuje 2 700 Kč- celková částka je přibližně 9 000 Kč. Pokud mluvíme o poplatcích při zápisu společnosti rejstříkovým soudem, jedná se o částku přibližně 11 000 Kč, což představuje soudní poplatek ve výši 6 000 Kč a vyhotovení notářského zápisu přibližně 5 000 Kč plus DPH. Poplatky při souhlasu valné hromady při převodu obchodního podílu může být mírně vyšší u notáře, pokud není potrebené sepsání protokolu.

Kdoví jestli i Slovensko se bude inspirovat legislativou v České republice a povolí provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku i advokátům a jiným rejstříkovým subjektům.

Pokud byste potřebovali provést zápis v českém obchodním rejstříku, například založiť s.r.o. v České republice nebo kúpiť s.r.o. registrovanou na DPH v Čechách. Spolehlivým partnerem je firma Etuls International CZ s.r.o, která sídlí nejen v Praze ale i v Bratislavě.