Apostille (apostila) je zvláštní doložka umístěna na konci dokumentu nebo veřejné listiny, která prokazuje hodnověrnost otisku razítka, podpisu a funkce osoby, která listinu podepsala, s cílem jejího následného využití v zahraničí. Veřejnou listinu opatřenou apostilou lze použít bez dalšího ověření v kterémkoliv smluvním státě Haagské úmluvy a před kterýmkoli jeho orgánem.

Za veřejné listiny se považují listiny vydané soudním orgánem nebo justičním pracovníkům, notářské písemnosti, správní listiny a úřední osvědčení.

FORMULÁŘ A POPLATKY