Zdaňovacím obdobím v Anglii je finanční rok od 1.4 do 31.3. Pokud se jedná o účetní období, tak zákon pouze stanoví, že účetní období končí vyhotovením účetní uzávěrky.

Dávejte si pozor, aby zdaňovací období nepřesáhlo 12 měsíců.

Zdanitelný příjem a základ daně ve Velké Británii (Limited Company)

Před 1. 4. 2009 fungoval ve Velké Británii systém „schedular systém“, podle nich se příjmy dělily podle zdrojů, ze kterých vznikly. Teď je zdanitelný příjem určován podle akceptovatelných účetních principů nebo IFRS.

Mám zájem

Založení firmy v Anglii

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Zdanitelný příjem společností Limited Company je nyní charakterizován podle původu tohoto příjmu, přičemž došlo ke sloučení zisku z firem z Velké Británie a z cizích zdrojů.

Zdanitelný příjem se nyní dělí podle následujících kategorií:

  • příjem z podnikání,
  • příjem z majetku,
  • příjem z dlouhodobých půjček,
  • příjem z derivátů,
  • zisky v souvislosti s dlouhodobým nehmotným majetkem,
  • zisky z dispozice s know-how a prodej patentových práv,
  • různý příjem.

Celkový zdanitelný příjem se rovná součtu zdanitelného příjmu ze všech výše uvedených kategorií, přičemž u každé kategorie se uplatní jiná pravidla odečtu nákladů. Jiná pravidla platí pri DPH v Anglii (VAT).